Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego profilfarby.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.profilfarby.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy profilfarby.pl prowadzi FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „PROFIL” ARKADIUSZ KUBAS mająca siedzibę przy ul. Okrzei 10A, 97-400 Bełchatów. NIP 7691842359, REGON 100660680
 4. Kontakt z usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej biuro@profilfarby.pl lub telefonicznie pod numerem 798 60 80 89
 5. Klienci mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.profilfarby.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych.
 7. Umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim.


 

II. Słownik - definicje

Administratorem danych osobowych jest FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PROFIL ARKADIUSZ KUBAS.

Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Dostawa – przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi za pośrednictwem wskazanego przez konsumenta Dostawcy Towaru określonego w Zamówieniu, stanowiące o wykonaniu świadczenia Sprzedawcy w zakresie wydania przedmiotu Zamówienia i Umowy sprzedaży;
 3. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów art.221 kodeksu cywilnego;
 4. Konto klienta – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto;
 5. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie;
 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 7. Login – adres e-mail podany przez Klienta dokonującego Rejestracji w Sklepie, wymagany w połączeniu z Hasłem do korzystania z Konta Klienta;
 8. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail i w formie wiadomości sms, umożliwiająca wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera, SMS-Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;
 9. Polityka Prywatności – odrębny dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu;
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego profilfarby.pl;
 11. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
 12. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://profilfarby.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 13. Sprzedawca – podmiot gospodarczy występujący jako strona umowy sprzedaży zawieranej z klientem sklepu;
 14. Strona internetowa– strona internetowa o adresie: www.profilfarby.pl, na której prowadzony jest Sklep;
 15. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 16. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy profilfarby.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 

III. Konto

 1. Założenie konta wymaga dokonania Rejestracji.
 2. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.
 3. Dokonanie Rejestracji jest możliwe dopiero po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.
 4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe w celu utworzenia indywidualnego Konta za pośrednictwem którego Zamawiający może składać Zamówienia.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych.
 6. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą Rejestrację oraz zawierającą login oraz hasło Użytkownika.
 7. Login oraz hasło mają charakter poufny.
 8. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, chyba że posiadaczem Konta jest przedsiębiorca, który udostępnia utworzone Konto w zakresie struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa.
 9. Czynności osób trzecich w Serwisie, którym Klient udostępnił hasło, traktuje się jak czynności Klienta. Odpowiedzialność F.H.U PROFIL ARKADIUSZ KUBAS za szkody Klienta wynikłe z czynności osób trzecich, do których doszło na skutek niedochowania obowiązków wynikających z treści regulaminu przez Klienta, jest wyłączona.

 

 

IV. Złożenie zamówienia

 1. Zakupy w sklepie internetowym odbywają się za pośrednictwem Konta lub poprzez złożenie jednorazowego Zamówienia bez dokonywania Rejestracji.
 2. Złożenie Zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
 3. Wiążąca Zamawiającego oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.
 4. Przed Złożeniem zamówienia Zamawiający dokonuje wyboru parametrów jednostki miary Towaru, takich jak m.in. pojemność, waga, ilość, długość itp. wyboru sposobu przesyłki oraz formy płatności.
 5. W ramach dokonanego zakupu Zamawiający zobowiązany jest podać adres e-mail, adres dostawy oraz numer telefonu.
 6. Podanie Danych osobowych wskazanych w ust. 5 powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia.
 7. Poprzez kliknięcie ikony „Złóż zamówienie” Zamawiający akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny, Kosztów dostawy oraz innych kosztów, jeżeli zostały naliczone i Zamawiający został o nich poinformowany.
 8. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje na adres e-mail informację potwierdzającą dokonanie zakupu po dokonaniu przez Klienta zapłaty kwoty Zamówienia, chyba że Klient wybrał zapłatę za pobraniem. Potwierdzenie zawiera numer Zamówienia, Towar, ilość, cenę, sposób i termin płatności, sposób i przewidywany termin dostawy oraz koszty dostawy oraz dokument Regulaminu.
 9. Przed przyjęciem Zamówienia Serwis prezentuje Klientowi wszystkie informacje o Zamówieniu w celu sprawdzenia poprawności Zamówienia.
 10. Z chwilą otrzymania potwierdzenia Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 

V. Dostawa

 

 1. Dostawa Towarów realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem wskazanej firmy kurierskiej, paczkomaty, transport własny.
 3. Oferujemy możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie.
 4. Termin realizacji zamówionych towarów jest wskazany w Sklepie w trakcie dokonywania zakupu.
 5. W sytuacji gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla produktu o najdłuższym terminie realizacji.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.

 

VI. Ceny i metody płatności

 

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).
 2. Cena Produktu Przed Oznaczeniem Przycisku „Do Koszyka” Nie Zawiera Kosztów Przesyłki I Innych Dodatkowych Opłat
 3. Sklep profilfarby.pl zastrzega sobie prawo do wykluczenia w danym przypadku określonego wcześniej sposobu płatności lub zażądania płatności przed realizacją zamówienia.
 4. Klient ma możliwość dokonania zakupu:
 • płatnością on-line w systemie TPay.com
 • przelewem tradycyjnym
 • za pobraniem do kwoty 3000zł
 • płatność gotówką przy odbiorze towaru w punkcie sprzedaży.
 • płatność kartą przy odbiorze towaru w punkcie sprzedaży.

Dane do przelewu:

F.H.U PROFIL ARKADIUSZ KUBAS

ul. Okrzei 10a, 97-400 Bełchatów

Bank PKO Bank Polski Numer konta: 67 1020 3958 0000 9302 0145 1525

 

VII. Reklamacje

 

 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: F.h.u Profil Arkadiusz Kubas, ul. Okrzei 10a, 97-400 Bełchatów. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@profilfarby.pl. Nie dotyczy to jednak Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, którzy mogą składać reklamacje do Sprzedawcy w dowolny sposób.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to jednakże warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Okrzei 10a, 97-400 Bełchatów. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 7. Na podstawie art. 38 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość uregulowane w rozdziale 4 tej ustawy, nie przysługuje w przypadku sprzedaży Produktu będącego farbą z mieszalnika, ponieważ jest to produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta polegającej na wyborze koloru farby, którego zastosowanie w Produkcie wymaga indywidualnego wymieszania składników
 8. Przykładowy Formularz Reklamacyjny Znajduję Się Na Stronie Zamówienia.

 

VIII. Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy - Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


 

X. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych

 

XI. Postanowienia Końcowe

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 3. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.